Obchodní podmínky

I. Obecná ustanovení

 1. Internetové stránky www.pujcim.to jsou inzertním portálem, který umožňuje svým Uživatelům bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky věcí, které jsou úplatně nebo bezúplatně dočasně přenechávány k užívání jinému a obstarávat jim tak příležitosti k uzavření smlouvy o výpůjčce nebo smlouvy o nájmu.
 2. Tyto obchodní podmínky stanovují práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů při užívání stránek www.ahoj-sousede.cz a obstarávání příležitostí k uzavření smluv o výpůjčce nebo nájemních smluv, zejména práva a povinnosti při registraci na ahoj-sousede.cz, při zveřejňování, vyhledávání a odpovídání na nabídky a při správě zveřejněných nabídek.

II. Výkladové ustanovení

 1. Není-li někde v těchto obchodních podmínkách nebo konkrétním ujednáním s provozovatelem stanoveno jinak, tyto pojmy znamenají následující:
  1. „ahoj-sousede.cz“ jsou internetové stránky www.ahoj-sousede.cz;
  2. „Provozovatel“ je Ivan Saraj., se sídlem Halouny 267 27, k vodárně 32 , zapsán v živnostenském rejstříku pod identifikačním číslem 87330610;
  3. „Uživatel“ je fyzická nebo právnická osoba využívající služeb ahoj-sousede.cz;
  4. „Půjčitel“ je Uživatel, který na ahoj-sousede.cz zveřejněním inzerátu nabízí úplatně nebo bezúplatně dočasně přenechat k užívání Věc Vypůjčiteli;
  5. „Vypůjčitel“ je Uživatel, kterému je Půjčitelem nabízeno dočasné přenechání Věci k užívání;
  6. „Inzerát“ je nabídka Půjčitele k úplatnému nebo bezúplatnému přenechání konkrétní Věci Vypůjčiteli k dočasnému užívání za konkrétních podmínek v textové podobě, která má být nebo již je zveřejněna na ahoj-sousede.cz;
  7. „Věc“ je předmět právních vztahů, který Půjčitel nabízí k dočasnému přenechání k užívání Vypůjčiteli;
  8. „Smlouvou“ se rozumí smlouva o výpůjčce nebo nájemní smlouva, jejímž předmětem je úplatné nebo bezúplatné dočasné přenechání konkrétní Věci k užívání Vypůjčiteli, a která má být uzavřena nebo již je uzavřena mezi Půjčitelem a Vypůjčitelem.

III. Obecné podmínky používání ahoj-sousede.cz

 1. Uživatelé jsou při používání ahoj-sousede.cz povinni dodržovat základy slušnosti a morálky, zejména nijak neurážet, neponižovat, neosočovat nebo jinak napadat jiné Uživatele nebo Provozovatele.
 2. Uživatelé jsou povinni při používání ahoj-sousede.cz vždy dodržovat všechny právní předpisy České republiky.
 3. Uživatelům je zvláště zakázáno kdekoliv na ahoj-sousede.cz a jakýmkoliv způsobem hanobit národ, jeho jazyk, rasu, etnickou skupinu nebo skupinu osob pro jejich skutečnou nebo domnělou rasu, příslušnost k etnické skupině, národnost, politické přesvědčení nebo vyznání, a rovněž je zakázáno podněcovat k nenávisti k některému národu, rase, etnické skupině, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.
 4. Porušil-li Uživatel některou z povinností uvedených výše v tomto článku, je Provozovatel oprávněn ihned a bez předchozího upozornění smazat zablokovat, zrušit a smazat účet Půjčitele.

IV. Registrace na ahoj-sousede.cz

 1. Každý Uživatel, který chce využívat služeb ahoj-sousede.cz, je povinen se na ahoj-sousede.cz zaregistrovat. Registrovat se může každá fyzická nebo právnická osoba.
 2. Při registraci je Uživatel povinen uvést své údaje, které jsou v registračním formuláři označené jako povinné. V případě fyzických osob těmito údaji jsou jméno a příjmení, kontaktní adresa, na které je Uživatel k zastižení, emailová adresa, telefonický kontakt, a v případě fyzických osob – podnikatelů také identifikační číslo, které jí bylo přiděleno. V případě právnických osob těmito údaji jsou název, sídlo, identifikační číslo, které jí bylo přiděleno, emailová adresa a telefonický kontakt.
 3. Kontaktní adresou, na které je Uživatel k zastižení, se rozumí jeho bydliště (§ 80 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů; dále jen „občanský zákoník“) nebo jeho korespondenční adresa, na které si přebírá poštu.
 4. Uživatel má možnost, nikoliv ale povinnost, v registračním formuláři uvést také nepovinné údaje, jimiž jsou propojení účtu Uživatele na Pujcim.to s účtem Uživatele na stránkách www.facebook.com a profilová fotografie, která zachycuje podobu Uživatele, a v případě fyzických osob – podnikatelů a právnických osob také daňové identifikační číslo, pokud jim bylo přiděleno. Uživatel je rovněž ponecháno na vůli popsat sebe nebo své podnikání.
 5. Uživatel si může zobrazit svůj profil nebo seznam svých Inzerátů a spravovat svůj účet prostřednictvím správy účtu dostupné na Pujcim.to.
 6. Uživatel si může při registraci nebo ve správě účtu nastavit, jestli se jeho emailová adresa a telefonický kontakt má zobrazovat všem osobám, pouze registrovaným Uživatelům nebo má být skrytý všem. Stejně tak lze zvolit, jestli se má v profilu Uživatele zobrazovat jeho celá kontaktní adresa; pokud si Uživatel nepřeje zobrazovat svou celou kontaktní adresu, v jeho profilu bude uvedena pouze obec, ve které se adresa nachází.
 7. Uživatel je povinen při registraci uvádět pouze své vlastní a pouze pravdivé údaje.
 8. Uživatel se do svého účtu přihlašuje za pomoci emailové adresy a hesla, které si zvolil. Uživateli je zakázáno sdílet tyto své přihlašovací údaje se třetími osobami.
 9. Uživateli je zakázáno mít na Pujcim.to zaregistrován více než jeden účet.
 10. Porušil-li Uživatel některou z povinností uvedených výše v tomto článku, je Provozovatel oprávněn ihned a bez předchozího upozornění zablokovat a také zrušit a smazat některé nebo i všechny účty Uživatele.
 11. Uživatel může kdykoliv požádat Provozovatele o smazání jeho účtu. Provozovatel smaže účet Uživatele bez zbytečného odkladu poté, co si ověří totožnost Uživatele žádajícího o smazání účtu; k ověření totožnosti Provozovatel zašle Uživateli kontrolní zprávu na emailovou adresu nebo mu zavolá na telefonní číslo, které je přiřazeno k příslušnému účtu, a ověří vůli Uživatele smazat jeho účet.
 12. Smazáním účtu Uživatele zanikají veškeré závazky Provozovatele vůči Uživateli obstarávat mu příležitosti k uzavření Smluv.

V. Obstarání příležitosti uzavřít Smlouvu

 1. Provozovatel se zavazuje po neurčitou dobu obstarávat Uživateli příležitosti k uzavření Smlouvy způsobem uvedeným níže v tomto článku. Provozovatel není povinen obstarávat příležitosti k uzavření Smlouvy jiným, než níže uvedeným způsobem.
 2. Provozovatel obstarává příležitosti k uzavření Smlouvy Půjčiteli tím, že mu umožní na Pujcim.to zveřejnit na předem neomezenou dobu Inzerát, se kterým je umožněno seznámit se všem osobám používajícím celosvětovou elektronickou sít internet, a tento Inzerát poté ponechává zveřejněn na Pujcim.to. Pro účely přímého kontaktování Půjčitele jsou v Inzerátu nebo v profilu Půjčitele zveřejněny jeho základní identifikační a kontaktní údaje; Půjčitel má ale v nastavení svého účtu možnost zvolit si, které údaje a komu mají být takto zpřístupňovány (všem/pouze registrovaným/nikomu).
 3. Provozovatel obstarává příležitosti k uzavření Smlouvy Vypůjčiteli tím, že mu umožní projevit vůči Půjčiteli svůj zájem získat k dočasnému užívání Věc odesláním zprávy pomocí kontaktního formuláře dostupného pod příslušným Inzerátem.
 4. Obsah zprostředkovávané Smlouvy vyplývá ze zveřejněného Inzerátu a určuje jej Půjčitel. Smluvním stranám je ale ponecháno na vůli si dodatečně upravit obsah Smlouvy.
 5. Provozovatel není povinen ověřovat totožnost a provádět hodnocení důvěryhodnosti a spolehlivosti osoby, se kterou Uživatel uzavírá Smlouvu, a doporučovat mu tak uzavření Smlouvy pouze s osobou, o které nemá důvodné pochybnosti, že povinnosti ze Smlouvy splní. Ustanovení § 2452 občanského zákoníku se nepoužije. Provozovatel doporučuje, aby si Uživatelé před samotným uzavřením Smlouvy a jejím následným plněním ověřili totožnost, důvěryhodnost a spolehlivost svého smluvního partnera. Je rovněž vhodné, aby si Půjčitel sjednal pojištění Věci.
 6. Uživatelé berou na vědomí, že Provozovatel výše uvedeným postupem Uživatelům toliko obstarává příležitosti k uzavření Smlouvy. Samotné uzavření a plnění Smlouvy je ale věcí Uživatelů a jejich smluvních partnerů. Provozovatel neodpovídá za to, že Smlouva nakonec nebyla vůbec uzavřena a neodpovídá ani za to, že Smlouva nebyla řádně a včas splněna, zejména neodpovídá za to, že Věc předaná Vypůjčiteli nemá vlastnosti, které byly uvedeny v Inzerátu nebo sjednány ve Smlouvě, že Věc je vadná, že Věc zapříčinila vznik újmy Vypůjčitele nebo že Vypůjčitel nevrátil Věc Půjčiteli ve sjednané době nebo jí vrátil poškozenou nebo mu nezaplatil sjednané nájemné.
 7. Provozovatel neručí Uživatelům za správnost údajů, které Uživatelé uvádějí ve svém profilu nebo v Inzerátu, nebo které uvedli při uzavření Smlouvy.
 8. Provozovatel neručí za to, že ahoj-sousede.cz bude dostupné nepřetržitě po dobu 24 hodin denně, 365 dní v roce.
 9. Provozovatel i Uživatel můžou kdykoliv zrušit závazek obstarávat příležitosti k uzavření konkrétní Smlouvy nebo i všech Smluv tím, že to oznámí druhé straně. V takovém případě závazek zaniká okamžikem oznámení druhé straně.

VI. Inzerce nabídek

 1. Při vkládání Inzerátu je Půjčitel povinen:
  1. zvolit si co nejvíce vyhovující kategorii, do které Věc svou povahou patří;
  2. označit Věc stručným, co nejlépe jí vystihujícím názvem (např. „horské kolo Arthur“ apod.);
  3. c) popsat Věc co do jejího množství, jakosti, provedení a jiných jejich specifických vlastností včetně případných vad Věci;
  4. připojit k Inzerátu alespoň jednu fotografii zachycující podobu Věci;
  5. v případě úplatného přenechání Věci k dočasnému užívání Vypůjčiteli v Inzerátu uvést svůj požadavek na nájemné vyplněním jednotkové ceny a období, na které se jednotková cena vztahuje; v případě bezúplatného (zdarma) přenechání Věci k užívání, vyznačit to v Inzerátu na příslušném místě;
  6. vybrat jednu ze svých kontaktních adres, na které se předpokládá, že dojde k předání Věci Vypůjčiteli, pokud se Půjčitel s Vypůjčitelem nedohodnou jinak.
 2. V popisu Věci je Půjčitel povinen seznámit Vypůjčitele s nebezpečími spojenými s užíváním Věci a se správným způsobem užívání Věci; neudělá-li tak, je povinen nejpozději při předání Věci předat Vypůjčiteli návod k jejímu použití.
 3. Půjčitel může v Inzerátu uvést svůj požadavek na výši zálohy (jistoty), která zajistí povinnost Vypůjčitele vrátit Věc Půjčiteli.
 4. Půjčitel může v Inzerátu upřesnit, kdy bude Věc dostupná k předání Vypůjčiteli.
 5. Půjčitel může Inzerát kdykoliv smazat. Okamžikem smazání Inzerátu zaniká Provozovateli závazek obstarávat Půjčiteli uzavření Smlouvy podle smazaného Inzerátu.
 6. Půjčiteli je zakázáno na ahoj-sousede.cz zveřejňovat Inzeráty, jejíchž předmětem není nabídka úplatného nebo bezúplatného dočasného převedení Věci k užívání Vypůjčiteli.
 7. Půjčiteli je zakázáno na ahoj-sousede.cz nabízet Věci, jejichž výroba, dovoz, vývoz, převoz, nabízení, činění veřejně přístupnými, zprostředkování, uvedení do oběhu, prodej, přenechání k užívání nebo jiné opatření pro jiného, přechovávání, držba anebo i jakékoliv jiné nakládání s Věcí je zakázáno právním řádem České republiky nebo Evropské unie, nebo v případě, že Půjčitel nabízí k vypůjčení Věc ze zahraničí, také právním řádem daného státu a států, přes které bude věc převezena do České republiky. Stejně tak je zakázáno na Pujcim.to nabízet Věci, které byly získány trestným činem nebo jako odměna za něj, případně byly nabyty za takové Věci, nebo byly použity ke spáchání trestného činu nebo jsou k jeho spáchání určeny.
 8. Půjčiteli je zakázáno nabízet na ahoj-sousede.cz vadnou Věc, která z důvodu svých vad může Vypůjčiteli způsobit újmu, včetně újmy na zdraví. Půjčitel je povinen v inzerátu upozornit Vypůjčitele na specifické vlastnosti Věci, které můžou mít za následek vznik újmy Vypůjčitele, včetně újmy na jeho zdraví.
 9. Půjčiteli je zakázáno kdekoliv v Inzerátu zpřístupňovat cizí osobní údaje, případné porušovat povinnosti stanovené v čl. III. těchto obchodních podmínek.
 10. Poruší-li Půjčitel některou z povinností uvedených výše v tomto v tomto článku, je Provozovatel oprávněn ihned a bez předchozího upozornění smazat Inzerát a v odůvodněných případech, zejm. pokud je povinnost porušena ve vysoké intenzitě nebo opakovaně, zablokovat, zrušit a smazat účet Půjčitele.
 11. Vypůjčitel může za pomoci kontaktního formuláře dostupným pod zveřejněným Inzerátem na něj odpovědět tím, že v tomto kontaktním formuláři vyplní alespoň svoje jméno a příjmení, emailovou adresu, telefon a údaj, od kdy do kdy má zájem o převzetí Věci k dočasnému užívání. Vypůjčitel je při tom povinen dodržovat pravidla stanovená v č. III. těchto obchodních podmínek.

VII. Ochrana osobních údajů

 1. Ochrana osobních údajů Uživatelů se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (nařízení GDPR).
 2. Při využívání služeb ahoj-sousede.cz dochází ke zpracování osobních údajů Uživatelů. Zejména při inzerci nabídek podle čl. VI. těchto obchodních podmínek dochází ke zveřejnění osobních údajů Uživatelů v rozsahu jméno, obec, ve které se nachází kontaktní adresa Uživatele, emailová adresa a telefonní číslo, pokud jej uživatel neskryl postupem podle čl. IV odst. 6. těchto obchodních podmínek. Zobrazuje se také profilová fotografie, propojení účtu Uživatele na Ahoj-sousede.cz s účtem na stránkách www.facebook.com a popis Uživatele, pokud tyto údaje Uživatel poskytl.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Práva a povinnosti Provozovatele a Uživatelů se řídí právními předpisy České republiky. Nestanoví-li tyto obchodní podmínky nebo smlouva jinak, práva a povinnosti se řídí občanským zákoníkem. Veškeré spory vyplývající ze smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem nebo s ní jinak související budou řešeny příslušným soudem České republiky v občanském soudním řízení.
 2. Je-li Uživatel spotřebitelem, tedy osobou, která s podnikatelem uzavírá smlouvu nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání (§ 419 občanského zákoníku), lze případné spory mezi tímto Uživatelem - spotřebitelem a Provozovatelem řešit také mimosoudně. V takovém případě může Uživatel – spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu subjektu mimosoudního řešení sporů, jímž je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email adr@coi.cz, web www.coi.cz/informace-o-adr/.
 3. Vyžadují-li tyto obchodní podmínky nebo smlouva, aby Provozovatel právně jednal vůči Uživateli nebo mu oznámil nějakou skutečnost, Provozovatel tak může učinit zasláním právního jednání nebo oznámení skutečnosti formou emailové zprávy na emailovou adresu Uživatele, která je přiřazena k jeho účtu. Stejně tak může Uživatel kontaktovat Provozovatele na jeho kontaktní emailové adrese info@ahoj-sousede.cz Provozovatel nebo Uživatel ale vždy můžou kontaktovat druhou stranu také písemně nebo telefonicky.
 4. Tyto obchodní podmínky může Provozovatel kdykoliv v budoucnu změnit či doplnit. Změnu nebo doplnění obchodních podmínek Provozovatel musí oznámit Uživateli. Uživatel má právo odmítnout změnu nebo doplnění obchodních podmínek a z tohoto důvodu vypovědět smlouvu s takovou výpovědní dobou, která je dostatečná k tomu, aby si mohl obstarat obdobné plnění u jiného dodavatele.
 5. Bude-li některé z ustanovení těchto obchodních podmínek shledáno soudem nebo jiným orgánem zdánlivým, neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, nemá to vliv na platnost, účinnost nebo vymahatelnost jiných ustanovení, pokud lze takové zdánlivé, neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení oddělit od ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.
 6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25.5.2018 a zcela a beze zbytku nahrazují dosavadní obchodní podmínky.

Mějte přehled o sousedských nabídkách a akcích. Přihlašte se k našemu sousedskému zpravodaji.